BORO RANGPUR KARAMATIA KAMIL MADRASAH
SADAR,RANGPUR. EIIN : 127453